Skip to main content

Table 2 Top-10 Herbs and Formulas in A Cluster

From: Heterogeneous information network based clustering for precision traditional Chinese medicine

 FormulaRankHerbRank
1(tian xing chi yan fang)0.0199(Chinese liquorice)0.0612
20.0136(weeping forsythia)0.0604
3(nei shu huang lian tang)0.0128(gardenia)0.0592
4(shu feng qing re tang)0.0120(A. propinquus)0.0471
5(xie fei yin)0.0110(Chinese peony root)0.0425
6(qing yan li ge tang)0.0104(Chinese goldthread)0.0411
7(liang ge san)0.0102(Chinese bellflower)0.0353
8(huan yin jiu ku tang)0.0078(female ginseng)0.0288
9(liang ying qing qi tang)0.0076(gypsum fibrosum)0.0279
10(qing wen bai du yin)0.0072(tenuifolia)0.0274